Menu:


Wojny i Konflikty. Kwartalnik Wojskowo-Historyczny

"Wojny i Konflikty. Kwartalnik Wojskowo-Historyczny" zacznie się ukazywać w tzw. formule otwartej od czerwca bieżącego roku. Jego łamy są przeznaczone zarówno dla ludzi zajmujących się zawodowo historią wojskowości, jak i dla tych którzy nie posiadając tytułów naukowych, o historii wojska, wojen i konfliktów zbrojnych, w czasach ponowożytnych (1856-1991), mają coś ciekawego do powiedzenia.

W bieżącym roku planujemy wydać trzy numery kwartalnika. Mają one ukazać się w czerwcu, wrześniu i grudniu, w objętości 150-200 stron, w formacie pdf. Numery będą bezpłatne i dostępne w Internecie bez żadnych ograniczeń, za wyjątkiem tych, które wynikają z prawa autorskiego.

Autorzy chcący zamieścić tekst na naszych łamach mogą przesyłać swoje prace na adres Redakcji podany poniżej. Zastrzegamy, że działamy w formule non-profit, nie wypłacamy wynagrodzeń, sami ich nie pobieramy, a wydawanie kwartalnika służyć ma propagowaniu wiedzy historycznej. Jednocześnie informujemy, że wkrótce rozpoczniemy proces ewaluacji Kwartalnika, prowadzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Docelowo ma to umożliwić wprowadzenie periodyku do wykazu czasopism i serii naukowych Thomson Scientific Master Journal List - popularnie określanego mianem Listy filadelfijskiej.

Wyrażamy nadzieję, że nasza inicjatywa wydawnicza spotka się z zainteresowaniem Czytelników i Autorów, a łamy kwartalnika historyczno-wojskowego "Wojny i konflikty" umożliwią publikowanie materiałów, które swoim merytorycznym poziomem nie będą odbiegać od światowych standardów naukowych pism historycznych. Wszystkich zainteresowanych problematyką poruszaną na naszych łamach zapraszamy do współpracy.

Redaguje Zespół w składzie:
Redaktor Naczelny - Jacek Kutzner
Z-ca Redaktora Naczelnego - Tadeusz Zawadzki
Sekretarz Redakcji - Łukasz Przybyło

Materiały przeznaczone do druku prosimy przesyłać na adres: Jacek_Kutzner@interia.pl. Objętość przesłanego tekstu nie może być mniejsza niż 10 tys. znaków. Górna granica objętości tekstu nie jest określona, niemniej przyjmujemy, że nie powinna ona przekraczać 80 tys. znaków. Przesłany tekst winien wypełniać postulat tekstu naukowego (przypisy, bibliografia, słowa kluczowe, abstrakt po angielsku etc.).