Menu:


Waldemar Rezmer

Waldemar Rezmer (ur. 1949) - polski historyk, specjalizujący się w historii najnowszej i historii wojskowej.

Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w 1993 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Tematem jego rozprawy habilitacyjnej była Operacyjna służba sztabów Wojska Polskiego w 1939 roku (organizacja, zasady funkcjonowania, przygotowanie do wojny) wydana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1993r. W roku 2000 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

W latach 2002-2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Historycznych UMK, od 1994 roku kieruje Zakładem Historii Wojskowej w Instytucie Historii i Archiwistyki.

Współpracuje z historykami rosyjskimi, ukraińskimi, białoruskimi, łotewskimi, rumuńskimi, niemieckimi, słowackimi i litewskimi. Jest członkiem polsko-rosyjskiego zespołu, który przygotował do druku tomy dokumentów: Krasnoarmiejcy w polskom plenu 1919-1920 gg. Sbornik dokumientow i matieriałow (Moskwa 2004); Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922. Materiały archiwalne (Warszawa 2009); Zwycięzcy za drutami. Jeńcy polscy w niewoli (1919 - 1922). Dokumenty i materiały (Toruń 1995).

Kierował kilkoma projektami badawczymi, m.in. dotyczącymi mniejszości narodowych w Wojsku Polskim: Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Siłach Zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 (Toruń 2001) oraz wojska litewskiego 1918-1940: Litewskie lotnictwo wojskowe 1919-1940 (Toruń 1999).

Dnia 30 kwietnia 2009 otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

W dorobku naukowym posiada 212 publikacji, wśród nich 18 książek. Są to dwie monografie na temat Wojska Polskiego II RP i kampanii 1939 r., m.in. Armia Poznań 1939 (Warszawa 1992), pięć książek dotyczących historii wojskowej Polski i powszechnej oraz dziejów militarnych Pomorza (współautor Bitwy na Pomorzu. Szkice z dziejów militarnych Pomorza Nadwiślańskiego (1109-1945) (Gdańsk 1992), , sześć tomów różnych studiów, rozpraw i materiałów oraz kilka tomów źródeł. Autor wielu artykułów, polemik, recenzji, biogramów, nekrologów publikowanych w kraju i za granicą, które dotyczą najnowszej historii wojskowej Polski, krajów bałtyckich, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Rumunii, w tym także szeroko pojętej problematyki lotniczej i wojennomorskiej. Autor kilkudziesięciu artykułów popularnonaukowych.

Dostępne pozycje autorstwa Waldemara Rezmera:

"Operacyjna służba sztabów Wojska Polskiego w 1939 roku"


Wywiad z Waldemarem Rezmerem.